Zrównoważony rozwój

Jesteśmy ekologiczni, w 2018 roku METRO PROPERTIES Polska jako pierwsza firma w Polsce uzyskała dla wszystkich swoich obiektów najwyższe oceny – Excellent i Outstanding - w certyfikacji BREEAM In-Use

Certyfikaty Breeam in-use

Zaledwie 3% obiektów na świecie uzyskało podobny wynik! Wynik, który przekłada się wprost proporcjonalnie na redukcję kosztów wspólnych dla Najemców oraz na wzrost wartości nieruchomości. W trakcie procesu certyfikacyjnego BREEAM In-Use , zgodnie z jego wymaganiami, zostały ustalone cele oszczędnościowe , które METRO PROPERTIES Polska zrealizowało ze sporymi nadwyżkami. To redukcja produkcji odpadów aż o 75%, zużycia energii o 10%, wody o 32%, a emisji CO2 o 10%! Od 2012 r. Centra Handlowe M1 poddawane są kompleksowej ocenie w kategoriach „Asset” i „Building management” a uzyskiwane certyfikaty Breeam in-use świadczą o wysokiej efektywności organizacyjnej i zaangażowaniu pracowników naszej organizacji. W kategorii:

 • ​ „Asset” – wszystkie Centra Handlowe M1 uzyskały ocenę „excellent”.
 • „Building management” - siedem z dziewięciu obiektów uzyskało ocenę „excellent” a dwa Centra, M1 Kraków i M1 Poznań uzyskały najwyższą możliwą ocenę „outstanding”.

Polityka Compliance

METRO PROPERTIES Polska posiada rozbudowany program Compliance obejmujący 6 obszarów: oferowanie i wręczanie korzyści, żądanie i przyjmowanie korzyści,

przestrzeganie Prawa ochrony konkurencji, wielokulturowość, równe szanse i tolerancja - czyli zakaz dyskryminacji.

Równość płci

Aktywnie wspieramy rozwój zawodowy kobiet, zapewniając równe szanse rozwoju kariery wszystkim pracownikom bez względu na płeć.

Wśród zatrudnionych pracowników 43% stanowią kobiety, a 57% mężczyźni. Odsetek Pań na stanowiskach menedżerskich wynosi aż 40%.

Zaangażowanie pracowników

W METRO PROPERTIES Polska dużą wagę przywiązujemy do podnoszenia zaangażowania naszych pracowników.

Raz w roku, w ramach badania METRO VOICE, pytamy pracowników o ich opinię na temat środowiska pracy, w którym funkcjonują, a w szczególności: styl i jakość zarządzania, możliwość samorealizacji, docenianie i uznanie dla ludzi. W badaniu uczestniczą wszyscy pracownicy i otwarcie dzielą się swoją opinią. Następnie wyniki są omawiane a postulaty i propozycje wdrażane w życie.

W 2018 roku wskaźnik zaangażowania wyniósł aż 84%!

Wolontariat pracowniczy

Pracownicy METRO PROPERTIES Polska co rok uczestniczą w ogólnopolskim projekcie „Szlachetnej Paczki” wspierając potrzebujące rodziny

Z inicjatywy samych pracowników wybierany jest cel wsparcia, organizowana zbiórka oraz przekazanie pomocy potrzebującym.

Co roku, pracownicy METRO PROPERTIES Polska biorą również udział w charytatywnym turnieju siatkówki plażowej.

Polityka ekologiczna

Obowiązująca w METRO PROPERTIES Polska polityka ekologiczna zapewnia, że wszystkie nasze działania są zgodne z prawem i służą ochronie środowiska naturalnego:

 • spełnieniamy wszystkie wymogi prawne z zakresu ochrony środowiska,
 • chronimy zasoby środowiska naturalnego
 • racjonalizaujemy wykorzystanie materiałów i surowców,
 • optymalizujemy koszty,
 • ustawicznie wdrażamy usprawnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w odniesieniu do wymagań środowiskowych.

Efektywne gospodarowanie zasobami

Na lata 2015 – 2019 METRO PROPERTIES Polska zatwierdziło długoterminowe cele zmniejszające negatywny wpływ działalności na środowisko w zakresie zmniejszenia:

 • ilości odpadów kierowanych na składowiska,
 • zużycia energii elektrycznej,
 • zużycia wody,
 • emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Polityka samochodowa

Obowiązująca w METRO PROPERTIES Polska polityka samochodowa ogranicza użytkowanie samochodów charakteryzujących się wysoką emisją spalin i dwutlenku węgla, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Białe certyfikaty

W roku 2017 we wszystkich zarządzanych przez METRO PROPERTIES Polska Centrach Handlowych M1 przeprowadziliśmy modernizację oświetlenia mającą na celu zmniejszenie zużycia energii. W wyniku tych działań wygraliśmy przetarg organizowany przez PrezesaUrzędu Regulacji Energetyki i uzyskaliśmy świadectwa efektywności energetycznej tzw. „białe certyfikaty” potwierdzające uzyskane oszczędności.

Strategia podatkowa